WE ARE OPEN
10.00-20.00
ข่าวสาร | 25 Nov 2020

อ.นพ.เสรี เอี่ยมผ่องใสเป็นวิทยากรพูดเรื่องการผ่าตัดแก้ไขรูปร่างจมูกในการประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 ณ.โรงแรม Centara Grand at Central World